Kommande höjning av avgifterna

Vid styrelsemötet 17 augusti beslöts att höja avgifterna för lägenheterna med två procent from fjärde kvartalet 2014 (1 okt). Huvudsakliga skälen till att vi väljer att höja våra låneamorteringar är genom de ändrade reglerna för avskrivningarna  och den redovisningstekniska förlust som därigenom kommer att uppstå och som styrelsen tidigare informerat om. Till detta kommer att generella höjningar av VA- avgifter, fjärrvärme och el ökar med mer än 2 procent varje år. Vi vill också fortsätta att avsätta faktiska medel till vår yttre reparationsfond samtidigt som vi tar höjd för kommande kostnader när garantin på våra hissar upphör from 2016.  Från hösten 2016 ska vi även börja betala halv fastighetsavgift. Trots den nu beslutade avgiftshöjningen ligger vi ändå väl under vad som anges i vår ekonomiska plan.

Vi har nu lyckats bra med omförhandling av räntan på ett av våra lån from 25 augusti, vilket i sin tur gör att amorteringarna på det lånet kan mer än fördubblas under fem år framöver utan att det kostar oss något extra.
Som ytterligare “plåster på såren” har styrelsen beslutat att filtren till de obligatoriska bytena i varje lgh from i höst kommer att anskaffas och distribueras till medlemmarna utan särskild utdebitering på avgiftsavierna. Vi räknar med att kunna distribuera filtren under okt månad och framtida bytesintervaller blir c:a 18 månader. Vi påminner om att det dessutom åligger varje medlem att var sjätte månad ta ur filtren och dammsuga dem för att bibehålla en god ventilation i respektive lgh- allt i enlighet med anvisningar i era skötselpärmar.”