Linjär avskrivning

Information om konsekvenserna för brf Lilium av övergång till linjär avskrivning mm
På SBC hemsida, www.sbc.se kan ni gå in under “Aktuellt” en bit ner till vänster och läsa vad de särskilt utsedda utredarna nu kommit fram till.  Vi är en av de föreningar som måste göra den nämnda stadgeändringen från “kostnader” till “utgifter” och även se till att bygga upp en reell fondering för ett framtida underhåll.  Budgetarbetet, som nu påbörjas, kommer att utvisa i vilken utsträckning som ev. ytterligare höjning av avgifterna kommer att behövas.  Att höja avgifterna utöver den gällande ekonomiska planen är inte aktuellt.
Styrelsen har också beslutat att samtidigt förelägga föreningens medlemmar några smärre stadgeändringar av praktisk natur.  Detta kräver enligt stadgarna två på varandra följande föreningsstämmor där endast de anmälda ärendena får förekomma. Mer om motiven till stadgeändringarna kommer i den formella kallelsen.
Styrelsen har även beslutat om sedvanlig arbetssöndag den 26 oktober med början kl 1300. För att underlätta deltagandet avser vi att inleda städsöndagen med en föreningsstämma på lekplatsen och vid denna krävs endast s.k. enkel majoritet för att styrelsens förslag ska gå vidare till ytterligare en stämma. På den andra stämman krävs att två tredjedelar av de närvarande röstar för styrelsens förslag för att stadgeändringen ska kunna anmälas till Bolagsverket. Först efter att beslutet har registrerats hos Bolagsverket träder ändringen i kraft. Det måste, liksom vid årsstämman, upprättas en röstlängd för resp. stämma.
Formell kallelse till föreningsstämmorna, med ändringsförslagen bilagda, kommer i särskild ordning via anslagstavlorna i resp portuppgång och på hemsidan. Inbjudan till arbetssöndagen kommer att anslås på samma sätt.
Som ni säkert förstår är det viktigt att närvara på både stämman och arbetsdagen.
Välkomna
Styrelsen