Utökat lekplatsområde i Farstadal

Den befintliga lekplatsen i Farstadal skänktes ursprungligen av JM till Brf i Farstadal och Värmdö Bostäder, att förvaltas av Farstadals samfällighetsförening. Senare framkom att det krävdes en planändring för att marken skulle kunna överföras till FSF. Planändringen innebar att kommunen utökade markbiten med en pulkabacke. Efter denna planändring vunnit laga kraft anmodade kommunen Lantmäteriet att göra en ny förrättning där det utökade området utstakades och inkluderades i den befintliga gemensamhetsanläggningen Gustavsberg Ga:41, som en nybildad fasighet s:5.

Förrättningen är nu slutförd och den nya fastigheten är införd i fastighetsregistret att förvaltas av FSF. Brf Lilium har således blivit en av sju delägare i den nya fastigheten med ett andelstal som motsvarar vår andel i Ga:41.

På våra anslagstavlor återfinner ni en kartskiss och en vädjan till hund och kattägare att respektera den nya lekplatsen och det koppeltvång och rastningsförbud som där råder i likhet med alla lekplatser.