Minol varmvattenmätare

Service av Minols varmvattenmätare i våra lägenheter

Som alla vet avläser Minol Mätteknik AB vår lägenhetsvisa varmvattenförbrukning enligt avtal med Brf Lilium. Mätarna behöver ibland service eller kontrolleras, helt i enlighet med brf Liliums avtal med Minol. Dessa servicebesök aviseras alltid i förväg av Minol till såväl Styrelsen som till den enskilde lägenhetsinnehavaren och det har hittills berört enbart ett tiotal lägenheter per år. Kom ihåg att Minol aldrig genomför servicebesök utan föegående avisering. Vid tveksamhet- avkräv alltid tydlig legitimation.

Servicebesöken är enligt våra stadgar av den karaktären att medlemmen är skyldig att bereda servicepersonal tillträde till lägenheten vid given tidpunkt enligt lämnad avisering. Detta sker genom att antingen hålla lägenheten bemannad eller att anlita granne för öppning. Man kan även ställa låset i Serviceläge med olåst överlås. Därmed medger man att styrelsemedlem kan öppna och släppa in servicepersonal vid angiven tidpkt. Det senare förfarandet måste dock i förväg meddelas någon i styrelsen så att detta kan genomföras- vi har naturligtvis ingen jour för detta.

Minol AB har nu meddelat att man i många föreningar slarvar med att bereda tillträde till lägenheten och att man from 2016-01-01 kommer att ta ut en avgift om tillträde ej beretts vid angiven tidpunkt. Avgiften tas ut av resp Bostadsrättsförening och är 550:-/lägenhet plus moms vid varje uteblivet servicetillfälle.

Om sådan faktura kommer till styrelsen för Brf Lilium, kommer avgiften att debiteras aktuell medlem i efterhand via SBC AB, vilket betyder en ytterligare faktureringsavgift som SBC tar ut av medlemmen i fråga. Vår förening ska således inte drabbas ekonomiskt av att enskilda medlemmar eventuellt skulle slarva med detta. Att slarva med med detta kan alltså bli en dyrbar historia för medlemmen och onödigt besvär för styrelsen.

Kopia av Minol Mätteknik AB:s brev kommer att sättas upp på anslagstavlorna med hänvisning till detta nyhetsbrev.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen