Linjär avskrivning

Information om konsekvenserna för brf Lilium av övergång till linjär avskrivning mm
På SBC hemsida, www.sbc.se kan ni gå in under “Aktuellt” en bit ner till vänster och läsa vad de särskilt utsedda utredarna nu kommit fram till.  Vi är en av de föreningar som måste göra den nämnda stadgeändringen från “kostnader” till “utgifter” och även se till att bygga upp en reell fondering för ett framtida underhåll.  Budgetarbetet, som nu påbörjas, kommer att utvisa i vilken utsträckning som ev. ytterligare höjning av avgifterna kommer att behövas.  Att höja avgifterna utöver den gällande ekonomiska planen är inte aktuellt.
Styrelsen har också beslutat att samtidigt förelägga föreningens medlemmar några smärre stadgeändringar av praktisk natur.  Detta kräver enligt stadgarna två på varandra följande föreningsstämmor där endast de anmälda ärendena får förekomma. Mer om motiven till stadgeändringarna kommer i den formella kallelsen.
Styrelsen har även beslutat om sedvanlig arbetssöndag den 26 oktober med början kl 1300. För att underlätta deltagandet avser vi att inleda städsöndagen med en föreningsstämma på lekplatsen och vid denna krävs endast s.k. enkel majoritet för att styrelsens förslag ska gå vidare till ytterligare en stämma. På den andra stämman krävs att två tredjedelar av de närvarande röstar för styrelsens förslag för att stadgeändringen ska kunna anmälas till Bolagsverket. Först efter att beslutet har registrerats hos Bolagsverket träder ändringen i kraft. Det måste, liksom vid årsstämman, upprättas en röstlängd för resp. stämma.
Formell kallelse till föreningsstämmorna, med ändringsförslagen bilagda, kommer i särskild ordning via anslagstavlorna i resp portuppgång och på hemsidan. Inbjudan till arbetssöndagen kommer att anslås på samma sätt.
Som ni säkert förstår är det viktigt att närvara på både stämman och arbetsdagen.
Välkomna
Styrelsen

Kommande höjning av avgifterna

Vid styrelsemötet 17 augusti beslöts att höja avgifterna för lägenheterna med två procent from fjärde kvartalet 2014 (1 okt). Huvudsakliga skälen till att vi väljer att höja våra låneamorteringar är genom de ändrade reglerna för avskrivningarna  och den redovisningstekniska förlust som därigenom kommer att uppstå och som styrelsen tidigare informerat om. Till detta kommer att generella höjningar av VA- avgifter, fjärrvärme och el ökar med mer än 2 procent varje år. Vi vill också fortsätta att avsätta faktiska medel till vår yttre reparationsfond samtidigt som vi tar höjd för kommande kostnader när garantin på våra hissar upphör from 2016.  Från hösten 2016 ska vi även börja betala halv fastighetsavgift. Trots den nu beslutade avgiftshöjningen ligger vi ändå väl under vad som anges i vår ekonomiska plan.

Vi har nu lyckats bra med omförhandling av räntan på ett av våra lån from 25 augusti, vilket i sin tur gör att amorteringarna på det lånet kan mer än fördubblas under fem år framöver utan att det kostar oss något extra.
Som ytterligare “plåster på såren” har styrelsen beslutat att filtren till de obligatoriska bytena i varje lgh from i höst kommer att anskaffas och distribueras till medlemmarna utan särskild utdebitering på avgiftsavierna. Vi räknar med att kunna distribuera filtren under okt månad och framtida bytesintervaller blir c:a 18 månader. Vi påminner om att det dessutom åligger varje medlem att var sjätte månad ta ur filtren och dammsuga dem för att bibehålla en god ventilation i respektive lgh- allt i enlighet med anvisningar i era skötselpärmar.”

Höststäddag & Aviutskick från SBC

Nu är det dags för  den sedvanliga höststäddagen. Den kommer att genomföras söndag 20 okt med samling 1300. Det hela avslutas med  information från styrelsen och gemensam korvgrillning.

Vi vill även uppmana medlemmarna att invänta en ny AVI rörande Avgiften för de kommande månaderna. SBC missade att fakturera för vatten och det kommer att komma en ny avi i brevlådorna (förhoppningsvis idag – Fredag 20/9) där det korrekta beloppet (avgift plus vattenkostnad) kommer att finnas med.

Skulle det vara så att ni redan har betalt in avgiften för denna månaden – kontakta SBC:s kundtjänst så att det inte blir fel någonstans i bokföringen.

Medlemsinformation från styrelsen ang. avgiftshöjningar from 1 okt 2013

Nu börjar tyvärr resultatet av den gångna och långa vintern visa sig i ”kalla” siffror! Snöröjningen inom FSF område blev dyrare än budgeterat och FSF måste bygga upp en buffert inför kommande vintersäsong. Fjärrvärmepriserna har ökat kraftigt liksom VA-avgifterna. Sammantaget innebär detta att styrelsen beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 2 % from 1 oktober 2013. P-platsavgifterna bibehålls oförändrade tills vidare. Den enskilda förbrukningsavgiften för varmvattnet höjs från 67:- till 72:- per kbm.

Höjningarna ligger väl inom ramen för den ursprungliga ekonomiska planen, men en ny budget för 2014 kommer att läggas under hösten i samråd med vår nya ekonomiska förvaltare, SBC.

Den ekonomiska planen rekommenderar en årlig avgiftshöjning med 2 % och detta kommer styrelsen att ta ställning till i samband med budgetprocessen och upphandlingen av nya tekniska avtal som kommer att gälla from 1 jan 2014.

VIKTIG information till alla medlemmar i brf Lilium angående byte av ekonomisk förvaltning

Lilium har som bekant ett avtal om ekonomisk förvaltning med JM AB, som i sin tur har anlitat Fastum (f.d. UBC) som underleverantör. Vårt avtal med JM AB gäller t.o.m 31 dec 2013. Fredagen den 10 maj meddelade JM AB att deras samarbete med Fastum kommer att upphöra och att nytt avtal tecknats med Deloitte.

Man erbjuder oss i samband med detta att, redan per den 1 juli, teckna ett nytt avtal med valfri leverantör. Detta erbjudande ska inte medföra någon merkostnad för Lilium och det görs för att vi inte ska behöva byta förvaltare ännu en gång vid kommande årsskifte. JM AB vill ha styrelsens beslut senast idag, den 20 maj, för att ett byte rent praktiskt ska kunna genomföras. Efter ett intensivt arbete under tidspress har styrelsen, per Capsulam, beslutat att anta en offert från SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) innebärande att SBC fr.o.m. 1 juli 2013 övertar den ekonomiska förvaltningen av brf Lilium.  Dock kommer utskick av avier för juli, augusti och september 2013 av praktiska skäl fortfarande att ombesörjas av JM AB genom Fastum (f.d. UBC) och samma kontonr som använts tidigare skall användas under denna tid.

Fr.o.m oktober månad 2013 kommer aviseringen av månadsavgifter, varmvattenförbrukning och hyra av p-plats att skickas ut av SBC. På avierna kommer att anges ett nytt kontonr som går till det nya klientmedelskonto som SBC har öppnat för Lilium hos Handelsbanken.

För betalning via autogiro inför kvartal 3, måste därför en ny anmälan om autogiro göras redan under Augusti 2013 via blankett som kommer på vår hemsida. Tidigare autogirokonto kan inte flyttas utan nytt medgivande för autogiro behöver upprättas.

Kontakta gärna styrelsen vid frågor kring detta.

SBC autogiro

Information angående fakturor från UBC

ubc_logo
UBC har haft problem med sitt system under en längre tid vilket gjort att fakturering och påminnelser inte har fungerat. Vissa har fått påminnelser trots att det inte haft någon skuld. UBC håller på att arbete på problemet men innan de har fått ordning på allt igen är det viktigt att alla kollar att de skriver in OCR-numret rätt och om man får påminnelsefakturor så kan det vara bra att dubbelkolla innan man betalar dem så att de inte är betalda tidigare.

Glad påsk önskar styrelsen

Rabatt på utbytesfiltren

15procent

 

Genom den tidigare aviserade centrala beställningen av filter har styrelsen kunnat förhandla fram 15%-rabatt på varje filter, vilket naturligtvis kommer medlemmarna oavkortat till del vid den kommande faktureringen från UBC. Glöm inte bort att kontakta någon i styrelsen som bor i er uppgång om ni har problem med själva utbytet, när det blir dags.

Vattenavgift – 250kr

water

På 1 kv. utskick från UBC finns dels förbrukningsavgift varmvatten, dels en post Vattenavgift 250:-. Detta avser den årliga fasta avgiften som styrelsen beslutade om våren 2011 för att täcka kostnaden för den enskilda förbrukningsmätningen och administrationen av denna. Kallvattenförbrukningen är inbakad i den totala månadsavgiften till Lilium.