Brf Lilium har återigen genomgått SBC Boendeindikator med godkänt betyg

Liliums styrelse har inför 2016 åter genomgått SBC Boendeindikator. Syftet med denna är ge såväl styrelsen som medlemmarna ett opartiskt omdöme över föreningens “allmäntillstånd” och hur styrelsen sköter sitt arbete inom främst de tre kärnområdena fastighet, förvaltning och boendemiljö.

Själva processen innebär att representanter ur styrelsen genomgår en timslång intervjuv kring ett antal relevanta frågor kring de tre kärnämnena. Vidare granskar SBC expertis våra senaste årsredovisningar och kollar även noggrant upp med vår ekonomiske förvaltare hur styrelsen sköter föreningens ekonomi. Efter sammanställning av resultaten erhåller godkända föreningar ett diplom.

Brf Lilium har fr.om 1 jan 2016 tilldelats diplom med betyget “Godkänd”, vilket anslås på föreningens anslagstavlor, men pryder även vår hemsida.

Godkännandestämpeln är en värdehandling och kan användas av såväl styrelsen som medlemmarna vid t.ex mäklarkontakter, bankkontakter, entreprenörsupphandlingar mm.

Traditionsenlig julgransresning på Första advent

Hjärtligt välkomna till brf Liliums traditionsenliga julgransresning söndag 29 nov kl 1500.

Vi samlas och reser granen till accompanjemang av Sten Höge på synt och våra egna sångröster.

Pepparkakor och glögg serveras liksom information av Styrelsen.

Alkoholfritt alternativ finns liksom läsk för de yngre.

Julgransresare i alla längder hälsas välkomna!

Varma hälsningar
Styrelsen

Minol varmvattenmätare

Service av Minols varmvattenmätare i våra lägenheter

Som alla vet avläser Minol Mätteknik AB vår lägenhetsvisa varmvattenförbrukning enligt avtal med Brf Lilium. Mätarna behöver ibland service eller kontrolleras, helt i enlighet med brf Liliums avtal med Minol. Dessa servicebesök aviseras alltid i förväg av Minol till såväl Styrelsen som till den enskilde lägenhetsinnehavaren och det har hittills berört enbart ett tiotal lägenheter per år. Kom ihåg att Minol aldrig genomför servicebesök utan föegående avisering. Vid tveksamhet- avkräv alltid tydlig legitimation.

Servicebesöken är enligt våra stadgar av den karaktären att medlemmen är skyldig att bereda servicepersonal tillträde till lägenheten vid given tidpunkt enligt lämnad avisering. Detta sker genom att antingen hålla lägenheten bemannad eller att anlita granne för öppning. Man kan även ställa låset i Serviceläge med olåst överlås. Därmed medger man att styrelsemedlem kan öppna och släppa in servicepersonal vid angiven tidpkt. Det senare förfarandet måste dock i förväg meddelas någon i styrelsen så att detta kan genomföras- vi har naturligtvis ingen jour för detta.

Minol AB har nu meddelat att man i många föreningar slarvar med att bereda tillträde till lägenheten och att man from 2016-01-01 kommer att ta ut en avgift om tillträde ej beretts vid angiven tidpunkt. Avgiften tas ut av resp Bostadsrättsförening och är 550:-/lägenhet plus moms vid varje uteblivet servicetillfälle.

Om sådan faktura kommer till styrelsen för Brf Lilium, kommer avgiften att debiteras aktuell medlem i efterhand via SBC AB, vilket betyder en ytterligare faktureringsavgift som SBC tar ut av medlemmen i fråga. Vår förening ska således inte drabbas ekonomiskt av att enskilda medlemmar eventuellt skulle slarva med detta. Att slarva med med detta kan alltså bli en dyrbar historia för medlemmen och onödigt besvär för styrelsen.

Kopia av Minol Mätteknik AB:s brev kommer att sättas upp på anslagstavlorna med hänvisning till detta nyhetsbrev.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Byte av ventilationsfiltren

Dags för byte av ventilationsfiltren i lägenheterna

Det är nu två år sedan ni senast fick nya filter till era lägenheter- ja- så snabbt går faktiskt tiden! Liksom tidigare upphandlar och distribuerar Styrelsen filtren centralt och de kommer inom kort att hängas på era dörrhandtag. Det varierar mellan tre – fem filter per lgh. Själva bytet gör ni själva, men kom ihåg att när ni ändå har tagit bort de gamla filtren så ska ni passa på att dammsuga utrymmet bakom elementet och där ni kommer åt av själva luftintaget. Det är viktigt att ni sätter in filtret i sitt spår och att det vänds rätt. Instruktion för filterbytet finns också i era lägenhetspärmar. Vi vill samtidigt påminna om att frånluftsventilerna i bad/duschrum samt i vissa lgh även i köket måste demonteras och göras rent minst en gång årligen. Köksventilationen via fläktkåporna över spisarna är också centralstyrd men olika kåpor har olika filter. Påminner om att dessa filter ska antingen bytas eller köras i diskmaskin beroende på vilken typ av fläkt man har. Detta åligger också resp medlem att sköta om.

Filtren och frånluftsutsugen är mycket viktiga för hela ventilations- och värmesystemets funktion och filtren bekostas av föreningen utan extra utdebitering. Under 2016 är det dags för den obligatoriska OVK (Obligatoriska VentilaTionskontrollen av våra lgh och övriga utrymmen. Vi återkommer senare om datum och tidpunkter när medlemmarna är skyldiga att bereda entreprenören tillträde till sina lägenheter för kontrollens genomförande. Då mäts bl.a luftflödet i lägenheterna och kontrolleras filter och ventilationskanaler så att allt är rent och fungerar som det ska.

Höjning av hyran för Liliums parkeringsplatser

Hyran för parkeringsplatserna har varit oförändrad sedan den bestämdes av “Byggstyrelse” år 2010. För att skapa erforderliga medel för kommande reparationer och underhåll har styrelsen beslutat att höja hyran för samtliga p-platser med 25:-/plats och månad from 2016-01-01. Om någon, mot bakgrund av detta, önskar säga upp sitt hyresavtal, påminner styrelsen om den kontraktsenliga uppsägningstiden.

Hyresavierna för 1.kvartalet skickas ut av SBC under dec mån. tillsammans med avierna för månadsavgifterna.

Som tidigare meddelats planeras f.n ingen höjning av månadsavgifterna.

Styrelsen

Höstens traditionella städ- och mingeldag söndag 18 okt.

Höstens städdag kommer att genomföras söndag 18 oktober med samling kl 1300 på gården. I samband med städdagen kommer det att bjudas på grillkorv och styrelsen kommer att lämna information i medlemsangelägenheter. En lista över enklare arbeten som behöver utföras inför vintern är uppgjord och arbetsredskap finns på plats. De som vill och kan får gärna medföra egna trädgårdsredskap.

För er som är nyblivna medlemmar är detta ett utmärkt tillfälle att lära känna era grannar och lyssna och bidra till diskussioner i olika angelägenheter. Närvaron vid städdagarna brukar glädjande nog vara mycket stor och inga förkunskaper erfordras. Oöm klädsel rekommenderas liksom att bilägare medför sina nycklar så att bilarna kan backas undan för sopning och kantgrävning.

Hjärtligt välkomna
hälsar
Styrelsen

Utökat lekplatsområde i Farstadal

Den befintliga lekplatsen i Farstadal skänktes ursprungligen av JM till Brf i Farstadal och Värmdö Bostäder, att förvaltas av Farstadals samfällighetsförening. Senare framkom att det krävdes en planändring för att marken skulle kunna överföras till FSF. Planändringen innebar att kommunen utökade markbiten med en pulkabacke. Efter denna planändring vunnit laga kraft anmodade kommunen Lantmäteriet att göra en ny förrättning där det utökade området utstakades och inkluderades i den befintliga gemensamhetsanläggningen Gustavsberg Ga:41, som en nybildad fasighet s:5.

Förrättningen är nu slutförd och den nya fastigheten är införd i fastighetsregistret att förvaltas av FSF. Brf Lilium har således blivit en av sju delägare i den nya fastigheten med ett andelstal som motsvarar vår andel i Ga:41.

På våra anslagstavlor återfinner ni en kartskiss och en vädjan till hund och kattägare att respektera den nya lekplatsen och det koppeltvång och rastningsförbud som där råder i likhet med alla lekplatser.

Liliums trivselregler och rastning av hundar

I anslutning till den mycket välbesökta årsstämman i onsdags framfördes att Styrelsen borde påminna medlemmarna om vad som sägs i våra gemensamt antagna trivselregler beträffande rastning av hundar.

“Det är inte tillåtet att rasta hundar på Liliums mark och alla hundar, oavsett storlek, ska hållas i koppel på Liliums mark. I de fall olyckan ändå är framme ska resultatet omedelbart plockas upp.”

Detta är särskilt viktigt på vår innergård med lekande barn på gräsmattor och i sandlådan samt våra fina rabatter.

I de fall föräldrar låter sina (små-)barn rasta hundarna är de ansvariga för att rastning inte sker på eller i anslutning till gården.

Rengöring av frånluftsdon i badrum och kök

Alla lägenheter har ett sk frånluftsdon i badrummen och i vissa lägenheter även i köket. Uppvärmd luft från lägenheten sugs ut genom dessa don och värmen återvinns via sugfläktarna på vinden till en värmepump, som i sin tur värmer upp en del av vårt varmvatten.
Detta är i sin helhet ett system som har ställts in en gång för alla av expertis och det är viktigt att donen görs rena minst två gånger/år (se skötselpärmen). Om donens förinställda läge på den gängade tappen ändras i samband med rengöring, påverkas hela systemet inom den portuppgång där så sker och ventilationen påverkas negativt och missljud kan uppstå.

Följande saker bör ni tänka på i samband med den regelbundna rengöringen:

Vid rengöring av donen, drag donet rakt ut
Gör rent frånluftsdonet med dammsugare och fuktig trasa på både in och utsidan
Ändra inte inställningen på donet eftersom det är inställt så att alla i resp trapphus har samma flöde
Vid återmontering se till så att fjädrarna griper tag i ventilationsrörets spår och tryck fast donet på sin plats igen.

Använd inga vassa verktyg utan försök lossa med ex.vis en smörkniv i trä eller plast; kaklet kan annars skadas.

Liliums trädgård och smitvägar

Liliums tomtmark äger vi medlemmar gemensamt och skötseln av mark och planteringar sker dels genom anställd entreprenör och dels med hjälp av vår aktiva trädgårdsgrupp. Självklart blir entreprenaden dyrare för oss ju mer arbete som behöver läggas ner på skötseln. Våra två årliga och välbesökta arbetsdagar gör att vi kan reducera kostnaderna för underhållet men även att få till den där extra lilla “knorren” som en entreprenör mycket sällan får till, trots idogt arbete.

För att vi ska kunna ha råd att bibehålla våra välskötta rabatter och gräsmattor är det viktigt att vi inte trampar upp smit- eller genvägar över gräsmattor och rabatter, den belastningen tål varken buskar, gräsmattor eller stensättningar. Vi har med gemensamma krafter satt upp staket och gjort planteringar i avsikt att förhindra otillåtna och oönskade passager och genvägar. Trots detta så händer det tyvärr att både medlemmar, gäster och utomstående trampar på som om det vore fullständigt i sin ordning att beträda och trampa upp odlad och planterad mark. Detta är naturligtvis inte tillåtet och definitivt inte någon allemansrätt, utan styrelsen anmodar alla medlemmar att följa våra regler och vid behov även tillrättavisa utomstående som inte förstår denna självklarhet.

För att tydligare markera detta för utomstående kommer brf Lilium i samband med vårens arbetsdag att plantera höga rosor och/eller hagtornsbuskar på lämpliga ställen, vilket ser betydligt trevligare ut än taggtrådskrön på staketen.

Gångvägarna till och från busshållplatserna går via Publikvägen och Idrottsvägen eller Publikvägen söderut till Gustavsbergsvägen och ingen annanstans. När rondell, staket och övergångsställen vid Gustavsbergs Allé /Idrottsvägen blir klara kommer detta kanske att framgå ännu tydligare än idag. Tidsvinsten att klättra över staket eller genom att trampa ner planteringar mot att ta anlagda vägar ligger något under en minut, men ger lika mycket gratismotion än motsvarande tid i gymmet…..

Slutligen vill vi betona att vår lekplats och gräsmattan på innergården tål att både stora och små kan leka och trivas där; det är bara trevligt med litet liv och rörelse där och det blir inte alls samma punktbelastning som vid en upptrampad stig. Vill barnen ha litet mer avancerade lekar vill vi också berätta att lekplatsen vid skogsbrynet bakom Rekordvägen sedan september månad ägs och förvaltas av Farstadals Samfällighetsförening, där vi alla är delägare och medlemmar.

Vi önskar alla en Glad Påsk och en efterlängtad “riktig” vår därefter!

Styrelsen