Trivsel och ordningsregler

Trivselregler för boendet inom Brf Lilium, reviderade 2022-03-01

Ansvar och skyldigheter

Som bostadsrättsinnehavare har du ett större ansvar för ditt boende och din bostad än vad en hyresgäst normalt har. Utöver dessa trivselregler finns bindande bestämmelser i Brf Liliums stadgar. Som medlem är du skyldig att vara väl insatt i Brf Liliums stadgar och att ta del av information på hemsida och genom nyhetsbrev. Du måste på egen bekostnad hålla din lägenhet i gott skick, men också genom ditt obligatoriska medlemskap i bostadsrättsföreningen Lilium bekosta drift och underhåll av bostadsrättsföreningens gemensamma egendom. Drift och underhåll av gemensamma utrymmen och utomhusytor har upphandlats hos entreprenörer genom styrelsens försorg inom ramen för den budget som årsstämman beslutat. Genom att hjälpa till med att hålla snyggt i trappuppgångar, hissar och på uteplatser, gräsmattor och i planteringar underlättar du på kort sikt entreprenörernas arbete vilket i sin tur på litet längre sikt kan ge oss lägre underhållskostnader. Tänk också på att inte blockera för snöröjarna när de ska arbeta!

För att alla boende och deras gäster ska kunna veta vad som gäller avseende vår gemensamma boendemiljö och trivsel, har styrelsen, i likhet med de flesta övriga bostadsrättsföreningar, antagit några grundläggande trivselregler som redovisas nedan och på vår hemsida www.brflilium.se

Hänsyn

Visa hänsyn till din omgivning. Hög ljudnivå får normalt inte förekomma  kl 2200- 0800 påföljande dag. Informera gärna grannarna i förväg när större kalas planeras.

Undvik att röka på balkongen- röken sprider sig mer och längre än man tror. Att slänga fimpar i anslutning till entréer och utomhusytor är inte acceptabelt – tänk på småbarnen och miljön.

Rastning av husdjur får inte ske inom Liliums markområden – skulle olyckan ändå vara framme så tar man självklart upp resultatet på bästa sätt. Hundar skall, oavsett storlek, hållas kopplade.

Säkerhet

Av brandsäkerhetsskäl (men även inför trappstädning) ska trapphusen hållas fria. Dörrmattor och barnvagnar liksom cyklar får inte placeras i trapphus eller i entréer. Beträffande utomhusgrillning, se nedan.

Särskilda utrymmen finns för förvaring av cyklar och barnvagnar. Kom ihåg att de utrymmena ska hållas låsta.

Mopeder och motorcyklar parkeras på din hyrda parkeringsplats. Se också nedan under Parkering.

Blomlådor på balkonger ska hänga på räckets insida. Om något skulle lossna, minskas då risken att detta faller ner på marken och kanske vållar skador på personer och egendom. Tänk även på grannen under när du vattnar blommor på balkongen.

Utomhusgrillning

Gasol- och kolgrillar får av såväl brandsäkerhetsskäl som miljöhänsyn inte användas på balkonger ovanför markplan, utan grillare hänvisas till innergården. Grillrester eller annat avfall som innehåller matrester får absolut inte läggas i papperskorgarna på gården och gården ska självklart lämnas i det skick som du själv vill finna den.

El-grill får användas på balkonger under förutsättning att hänsyn visas för grannar och deras närmiljö. Om klagomål uppstår eller problem tillstöter, så har styrelsen rätt att dra tillbaka det undantag som givits för elgrillar med omedelbar verkan.

De som bor på markplanet, använd gärna gasolgrill, tänk på vindriktningen och att hålla ordentligt avstånd från väggar och fönster.

Soprum och sopsortering

Sopkärlen töms varje vecka. I de stora sopkärlen får endast läggas emballerade hushållssopor samt smärre kartonger. Kom ihåg att riva isär kartongerna eller packa ihop dem ordentligt så att de inte skrymmer. Stampa gärna ihop tomma Bag-in-Boxar och liknande emballage.

Särskilda kärl finns också för matavfall, glas och flaskor samt för tidningar.

För matavfall gäller

  • Att inte packa påsarna så fulla
  • Att knyckla ihop påsarna så hårt det går
  • Att använda dubbla påsar särskilt under sommarmånaderna

Grovsopor måste ovillkorligen lämnas på Kommunens särskilda återvinningsplatser.

Större kartonger kan också lämna vid exempelvis Kommunens stationer vid
Villagatan, COOP/Värmdö Marknad.

OBS ! Sophämtarnas arbetsmiljö kräver bl.a. att absolut ingenting får ställas löst på golvet. I värsta fall hämtar de inte soporna och Lilium debiteras då för extra hämtning.

Parkering

Generellt parkeringsförbud gäller inom hela Farstadal utom på de avgiftsbelagda gästplatserna samt på lägenhetsinnehavarens egna förhyrda P-plats. APCOA parkering är anlitad som parkeringsövervakare inom hela Farstadalsområdet och de är anmodade att hålla skärpt uppsikt över trottoarer och gårdar. Informera gärna dina gäster om vad som gäller för parkering och trafik inom Farstadalsområdet. 

Liliums P-platser hyrs ut till medlemmarna genom ett kösystem. Inga p-platser är knutna till en viss lägenhet. Önskas P-plats, kontakta Cristina Åkerblom i nr 19 som är P-platsansvarig i styrelsen. 

För att underlätta för korttidsbesökande har Lilium upplåtit en plats vid förrådsbyggnaden för max 30 min fri parkering med användande av s.k P-skiva. Eftersom syftet är att få rotation på den platsen så ber vi er tänka på att det är absolut maximum 30 min på den platsen- gör gärna uppehållet ännu kortare!

I samband med tyngre transporter är det tillåtet att köra fram till de olika portarna på innergården för i- och urlastning. Tänk dock på planteringar, gräsmattor och på vår gemensamma miljö och att fordonet absolut inte får lämnas helt obevakat eftersom det då står på särskild räddningsväg. Vi eftersträvar så långt som möjligt en bilfri innergård.

Respektera även de båda särskilt markerade handikappsplatserna på innergården. Naturligtvis gäller andra, redan utfärdade handikapp P- tillstånd för dessa platser, liksom skyltade fordon, nyttjade av hemsjukvård och hemtjänst. Ovanstående regler har beslutats i samråd med APCOA parkering som svarar för kontroll av att reglerna efterlevs.

Laddning av elfordon mm. inom Lilium

Laddningskabel till motorvärmare får sitta ikopplad i boxen även när den inte är kopplad till fordonet under förutsättning att kabeländen är upphängd på själva boxen och att änden är försedd med skyddshylsa. Detta för att förebygga olyckshändelser med oskyddad el.

Som ett led i det förebyggande brandskyddsarbetet, vilket är styrelsens ansvar att löpande bedriva, gäller nedanstående:

Laddning av cykelbatterier får endast ske genom att batteriet tas ur cykeln och laddas i den egna lägenheten. Någon laddning får inte ske i allmänna utrymmen som barnvagnsförråd, trapphus mm.

Laddning av batterier till övriga mindre fordon, som elmoppar, leksaksbilar mm, måste också ske genom att batterierna tas ur fordonet och laddas i den egna lägenheten. Ett undantag finns dock och det är att laddning av dessa batterier får ske i anslutning till cykelförråden, vilka ju är helt fristående från bostadsfastigheterna. I cykelförrådet mellan 17-19 finns ett jordat uttag för 10 A monterat innanför dörren och i cykelförrådet mellan 21- 23 finns ett jordat uttag för 10 A monterat utomhus t.v. om dörren.

Styrelsen vill också påpeka att våra allmänna utrymmen i första hand prioriteras för vad de är avsedda till. Exempelvis måste lekredskap mm vid behov träda tillbaka till förmån för barnvagnar i barnvagnsrummen.

För kännedom har dock styrelsen tidigare medgett att boende i nr 23 fått inreda och utnyttja barnvagnsförrådet som förvaringsplats för leksaker, eftersom behoven av barnvagnar inte var särskilt stort. Detta måste dock fortlöpande ses över till förmån för barnvagnsbehovet.

Kontakta styrelsen

Om ni upptäcker vattenläckage såväl inom som utom lägenheten eller andra skador eller något annat anmärkningsvärt, måste ni kontakta styrelsen omedelbart.

Annars är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen med frågor, synpunkter och idéer. Vår brevlåda finns i port nr 17. Om ni planerar större renoveringar eller ombyggnationer är ni skyldiga att kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas.

Trivselreglerna revideras vid behov efter särskilt styrelsebeslut och publiceras på hemsidan www.brflilium.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Lilium