Vad händer i föreningen?

Restarbetena från garantibesiktningen börjar nu närma sig sitt slutskede  och nu återstår några småsaker att åtgärda, förutom fuktskador på bottenvåningen i nr 23. En noggrann och oberoende utredning av orsakerna har gjorts genom konsultfirman Ocab på bekostnad av JM AB och visar att man dels använt felaktigt våtspackel, samt inte inväntat fullständig torkning av den gjutna bottenplattan innan man påbörjade golvläggningen. JM AB har också beslutat att låta göra motsvarande kontroll av resterande delar av bottenplattan i nr 23.
Man har nu påbörjat arbetet med att återställa lägenhet och underliggande  skikt i fullvärdigt skick, men tyvärr drabbas de boende av ett omfattande  reparationsarbete som också innebär ett evakueringsboende under tiden som arbetet pågår. JM AB har gjort sitt bästa för att underlätta för familjen som drabbas och efter att garantiarbetet har slutförts och godkänts ska varken föreningen eller de boende ha drabbats ekonomiskt.
Styrelsen vill framföra ett särskilt tack till JM ABs outtröttliga snickare; “Rolle” med medarbetare som på ett positivt och välvilligt sätt tagit hand om, samt slutfört såväl större som mindre garantiarbete under snart två  månaders tid. Även Thomas Berzelius som koordinerat JM ABs och entreprenörernas arbete förtjänar vårt tack för en positiv och konstruktiv bedömning av erforderliga garantiarbete.
Styrelsens slutliga bedömning är att mängden garantibesiktningar var mindre än väntat och inte särskilt omfattande, bortsett från vad som ovan nämnts om bottenvåningen i nr 23.
Vår nya tekniska förvaltare från SBC, Josef Ingrosso, och  fastighetsskötaren Jimmie Wik från underentreprenören CEMI, har nu blivit varma i kläderna och påbörjat sina respektive uppgifter. Avlämningen från JM vid årsskiftet har fungerat bra och nya avtal har slutits inom alla olika områden som ligger inom styrelsens ansvarsområde. Det senaste avtalet som slöts var med Nicator AB och rör vår trädgårdsskötsel. För att förbilliga och undvika dubbelarbete har vi uteslutit vår- och höststädningar, eftersom våra städdagar varit välbesökta av engagerade medlemmar och vi hoppas att så ska förbli även i fortsättningen. Mer om avtal och budget kommer i Årsredovisningen och på stämman den 10 april.
Som ni kanske märkt så har vi låtit montera skyddsräcken på utsatta  ställen på våra tak. Syftet är att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö för  takskottarna som vi har ett avropsavtal med. I samråd med entreprenören beslöts att vidta den åtgärden – kanske inte helt vackert, men nödvändigt av säkerhetsskäl.
Valberedningen under Sara Johansson har påbörjat sitt arbete och vi  hoppas att ni visar tillmötesgående och engagemang när ni blir tillfrågade. Kom ihåg att det är vår egen förening och vår egen egendom som vi själva skall vårda och driva genom frivilliga och engagerade insatser efter var och ens förmåga!

Höststäddag & Aviutskick från SBC

Nu är det dags för  den sedvanliga höststäddagen. Den kommer att genomföras söndag 20 okt med samling 1300. Det hela avslutas med  information från styrelsen och gemensam korvgrillning.

Vi vill även uppmana medlemmarna att invänta en ny AVI rörande Avgiften för de kommande månaderna. SBC missade att fakturera för vatten och det kommer att komma en ny avi i brevlådorna (förhoppningsvis idag – Fredag 20/9) där det korrekta beloppet (avgift plus vattenkostnad) kommer att finnas med.

Skulle det vara så att ni redan har betalt in avgiften för denna månaden – kontakta SBC:s kundtjänst så att det inte blir fel någonstans i bokföringen.

Städdag 28 April

Kan din hund göra så här?

hundbajs

Om inte, så vill vi i Styrelsen påminna alla hundägare om att det är er skyldighet att hålla rent efter era sällskapsdjur inte bara på gården utan i hela närområdet.
Det kommer även i dagarna komma mer information om en stundande vårstädning av gården den 28 April klockan 11:00.

Städdag

garden_tools

Städdagen bestämdes till söndag den 21 okt kl 1400. Samling vid sandlådan. Korvgrillning, boulespel och samvaro efter arbetets slut. På arbetslistan står, förutom höststädning, bl.a uppsättning av slanghållare, tillverkning av lock till sandlådan, kantklippning vid bilparkeringarna och planteringshjälp enligt trädgårdsgruppens anvisningar.

Sanden i sandlådan är nu även utbytt och lekvänlig för barn igen.

Grillar

fire

En grill kommer att finnas tillgänglig i soprummet att nyttjas på “lekplatsen” för medlemmarna i Lilium. Viktigt! Får inte återställas i soprummet förrän den svalnat över natten. Lämna grillen i det skick som du själv vill finna den. Om efterfrågan blir stor så kommer vi att anskaffa ytterligare en grill till föreningen.

Trädgårdsgrupp

tradgardsgrupp

Vi i styrelsen har redan tidigare informerat medlemmarna om att det skulle vara bra med en trädgårdsgrupp för att lägga den där personliga touchen på våra fina grönytor och rabatter. Glädjande nog har Inga Pettersson i nr 19 anmält att hon gärna tar på sig att vara sammankallande för en sådan grupp. Vill du vara med i trädgårdsgruppen? Kontakta Inga direkt på ism.pettersson@telia.com och anmäl ditt intresse redan idag! Du är självklart även välkommen att lägga en lapp i Ingas brevlåda.