Vad händer i föreningen?

Restarbetena från garantibesiktningen börjar nu närma sig sitt slutskede  och nu återstår några småsaker att åtgärda, förutom fuktskador på bottenvåningen i nr 23. En noggrann och oberoende utredning av orsakerna har gjorts genom konsultfirman Ocab på bekostnad av JM AB och visar att man dels använt felaktigt våtspackel, samt inte inväntat fullständig torkning av den gjutna bottenplattan innan man påbörjade golvläggningen. JM AB har också beslutat att låta göra motsvarande kontroll av resterande delar av bottenplattan i nr 23.
Man har nu påbörjat arbetet med att återställa lägenhet och underliggande  skikt i fullvärdigt skick, men tyvärr drabbas de boende av ett omfattande  reparationsarbete som också innebär ett evakueringsboende under tiden som arbetet pågår. JM AB har gjort sitt bästa för att underlätta för familjen som drabbas och efter att garantiarbetet har slutförts och godkänts ska varken föreningen eller de boende ha drabbats ekonomiskt.
Styrelsen vill framföra ett särskilt tack till JM ABs outtröttliga snickare; “Rolle” med medarbetare som på ett positivt och välvilligt sätt tagit hand om, samt slutfört såväl större som mindre garantiarbete under snart två  månaders tid. Även Thomas Berzelius som koordinerat JM ABs och entreprenörernas arbete förtjänar vårt tack för en positiv och konstruktiv bedömning av erforderliga garantiarbete.
Styrelsens slutliga bedömning är att mängden garantibesiktningar var mindre än väntat och inte särskilt omfattande, bortsett från vad som ovan nämnts om bottenvåningen i nr 23.
Vår nya tekniska förvaltare från SBC, Josef Ingrosso, och  fastighetsskötaren Jimmie Wik från underentreprenören CEMI, har nu blivit varma i kläderna och påbörjat sina respektive uppgifter. Avlämningen från JM vid årsskiftet har fungerat bra och nya avtal har slutits inom alla olika områden som ligger inom styrelsens ansvarsområde. Det senaste avtalet som slöts var med Nicator AB och rör vår trädgårdsskötsel. För att förbilliga och undvika dubbelarbete har vi uteslutit vår- och höststädningar, eftersom våra städdagar varit välbesökta av engagerade medlemmar och vi hoppas att så ska förbli även i fortsättningen. Mer om avtal och budget kommer i Årsredovisningen och på stämman den 10 april.
Som ni kanske märkt så har vi låtit montera skyddsräcken på utsatta  ställen på våra tak. Syftet är att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö för  takskottarna som vi har ett avropsavtal med. I samråd med entreprenören beslöts att vidta den åtgärden – kanske inte helt vackert, men nödvändigt av säkerhetsskäl.
Valberedningen under Sara Johansson har påbörjat sitt arbete och vi  hoppas att ni visar tillmötesgående och engagemang när ni blir tillfrågade. Kom ihåg att det är vår egen förening och vår egen egendom som vi själva skall vårda och driva genom frivilliga och engagerade insatser efter var och ens förmåga!

Garantibesiktning

Nu börjar det närma sig Garantibesiktning av lägenheterna. Samtliga lägenheter skall garantibesiktas. Medlemmarna behöver inte ringa JMs Kundservice och anmäla fel. De synpunkter boende har tas upp med besiktningsmannen som tar ställning till om det är ett fel som ska noteras i besiktningsbilagan.

Garantibesiktningen kommer att äga rum under datumen: 28:e samt 29:e Oktober.

Utöver dessa två datum kommer även VVS samt EL fel att besiktigas den 5:e November.

VIKTIG information till alla medlemmar i brf Lilium angående byte av ekonomisk förvaltning

Lilium har som bekant ett avtal om ekonomisk förvaltning med JM AB, som i sin tur har anlitat Fastum (f.d. UBC) som underleverantör. Vårt avtal med JM AB gäller t.o.m 31 dec 2013. Fredagen den 10 maj meddelade JM AB att deras samarbete med Fastum kommer att upphöra och att nytt avtal tecknats med Deloitte.

Man erbjuder oss i samband med detta att, redan per den 1 juli, teckna ett nytt avtal med valfri leverantör. Detta erbjudande ska inte medföra någon merkostnad för Lilium och det görs för att vi inte ska behöva byta förvaltare ännu en gång vid kommande årsskifte. JM AB vill ha styrelsens beslut senast idag, den 20 maj, för att ett byte rent praktiskt ska kunna genomföras. Efter ett intensivt arbete under tidspress har styrelsen, per Capsulam, beslutat att anta en offert från SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) innebärande att SBC fr.o.m. 1 juli 2013 övertar den ekonomiska förvaltningen av brf Lilium.  Dock kommer utskick av avier för juli, augusti och september 2013 av praktiska skäl fortfarande att ombesörjas av JM AB genom Fastum (f.d. UBC) och samma kontonr som använts tidigare skall användas under denna tid.

Fr.o.m oktober månad 2013 kommer aviseringen av månadsavgifter, varmvattenförbrukning och hyra av p-plats att skickas ut av SBC. På avierna kommer att anges ett nytt kontonr som går till det nya klientmedelskonto som SBC har öppnat för Lilium hos Handelsbanken.

För betalning via autogiro inför kvartal 3, måste därför en ny anmälan om autogiro göras redan under Augusti 2013 via blankett som kommer på vår hemsida. Tidigare autogirokonto kan inte flyttas utan nytt medgivande för autogiro behöver upprättas.

Kontakta gärna styrelsen vid frågor kring detta.

SBC autogiro