Vad händer i föreningen?

Restarbetena från garantibesiktningen börjar nu närma sig sitt slutskede  och nu återstår några småsaker att åtgärda, förutom fuktskador på bottenvåningen i nr 23. En noggrann och oberoende utredning av orsakerna har gjorts genom konsultfirman Ocab på bekostnad av JM AB och visar att man dels använt felaktigt våtspackel, samt inte inväntat fullständig torkning av den gjutna bottenplattan innan man påbörjade golvläggningen. JM AB har också beslutat att låta göra motsvarande kontroll av resterande delar av bottenplattan i nr 23.
Man har nu påbörjat arbetet med att återställa lägenhet och underliggande  skikt i fullvärdigt skick, men tyvärr drabbas de boende av ett omfattande  reparationsarbete som också innebär ett evakueringsboende under tiden som arbetet pågår. JM AB har gjort sitt bästa för att underlätta för familjen som drabbas och efter att garantiarbetet har slutförts och godkänts ska varken föreningen eller de boende ha drabbats ekonomiskt.
Styrelsen vill framföra ett särskilt tack till JM ABs outtröttliga snickare; “Rolle” med medarbetare som på ett positivt och välvilligt sätt tagit hand om, samt slutfört såväl större som mindre garantiarbete under snart två  månaders tid. Även Thomas Berzelius som koordinerat JM ABs och entreprenörernas arbete förtjänar vårt tack för en positiv och konstruktiv bedömning av erforderliga garantiarbete.
Styrelsens slutliga bedömning är att mängden garantibesiktningar var mindre än väntat och inte särskilt omfattande, bortsett från vad som ovan nämnts om bottenvåningen i nr 23.
Vår nya tekniska förvaltare från SBC, Josef Ingrosso, och  fastighetsskötaren Jimmie Wik från underentreprenören CEMI, har nu blivit varma i kläderna och påbörjat sina respektive uppgifter. Avlämningen från JM vid årsskiftet har fungerat bra och nya avtal har slutits inom alla olika områden som ligger inom styrelsens ansvarsområde. Det senaste avtalet som slöts var med Nicator AB och rör vår trädgårdsskötsel. För att förbilliga och undvika dubbelarbete har vi uteslutit vår- och höststädningar, eftersom våra städdagar varit välbesökta av engagerade medlemmar och vi hoppas att så ska förbli även i fortsättningen. Mer om avtal och budget kommer i Årsredovisningen och på stämman den 10 april.
Som ni kanske märkt så har vi låtit montera skyddsräcken på utsatta  ställen på våra tak. Syftet är att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö för  takskottarna som vi har ett avropsavtal med. I samråd med entreprenören beslöts att vidta den åtgärden – kanske inte helt vackert, men nödvändigt av säkerhetsskäl.
Valberedningen under Sara Johansson har påbörjat sitt arbete och vi  hoppas att ni visar tillmötesgående och engagemang när ni blir tillfrågade. Kom ihåg att det är vår egen förening och vår egen egendom som vi själva skall vårda och driva genom frivilliga och engagerade insatser efter var och ens förmåga!

Medlemsinformation från styrelsen ang. avgiftshöjningar from 1 okt 2013

Nu börjar tyvärr resultatet av den gångna och långa vintern visa sig i ”kalla” siffror! Snöröjningen inom FSF område blev dyrare än budgeterat och FSF måste bygga upp en buffert inför kommande vintersäsong. Fjärrvärmepriserna har ökat kraftigt liksom VA-avgifterna. Sammantaget innebär detta att styrelsen beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 2 % from 1 oktober 2013. P-platsavgifterna bibehålls oförändrade tills vidare. Den enskilda förbrukningsavgiften för varmvattnet höjs från 67:- till 72:- per kbm.

Höjningarna ligger väl inom ramen för den ursprungliga ekonomiska planen, men en ny budget för 2014 kommer att läggas under hösten i samråd med vår nya ekonomiska förvaltare, SBC.

Den ekonomiska planen rekommenderar en årlig avgiftshöjning med 2 % och detta kommer styrelsen att ta ställning till i samband med budgetprocessen och upphandlingen av nya tekniska avtal som kommer att gälla from 1 jan 2014.

Snöhjältar

snow

Under veckan har vi testats av Liliums första riktiga snöoväder. Som vi  tidigare sagt så ställs det litet större krav på boendet i en bostadsrätt än i  rena hyresrätter. Det är vår egen egendom som ska skötas och underhållas och  några anställda “gårdskarlar” har vi inte utan vi får vara våra egna “snöhjältar” när våra entreprenörer inte räcker till. Så var fallet i veckan när  ovädret slog till i sin mest ogynnsamma kombination: Ösregn, fallande temperatur  skapar blötsnö som i kulingvindar packas hårt och sedan fryser till…. Som  bekant har vi trånga gator, olika entreprenörer för gata och gård och dåligt med  upplagsplatser för upplogad snö. Vi är ju också rädda om våra planteringar och  gräsmattor vilket också bidrar till att det blir trångt.
Sammantaget kräver detta att var och en hjälper till efter förmåga och  skottar där det behövs, stänger uppblåsta dörrar och håller sina egna p- platser  snöröjda så gott det går. Framkomligheten för snöröjningsfordonen är A och O för  att detta ska lyckas.
Vi i styrelsen tycker att eldprovet har fungerat ganska bra och vill tacka  alla våra “snöhjältar”, – ingen nämnd och ingen glömd, – som spontant tagit ett  tag med skyfflarna eller bistått sina grannar där så behövts. Till detta kommer  en bonus och det är ju att man mellan spadtagen får en chans att träffa sina  grannar och diskutera ditt och datt- ett slags mingel alltså!
Styrelsen vill också säga att vi noga följer snöröjningen tillsammans med  entreprenörerna och tar in synpunkter både från dem och våra medlemmar.  Exempelvis har vi upplåtit två lediga p- platser för snötippning och anvisat  möjligheter till tippning- bl.a genom att med skopa lägga upp snö på andra sidan  parkeringavbäraren när lediga framkörningsplatser finns.
Ett stort tack till er alla för er medverkan- det kommer mera snö- det kan  vi nästan lova!