Linjär avskrivning

Information om konsekvenserna för brf Lilium av övergång till linjär avskrivning mm
På SBC hemsida, www.sbc.se kan ni gå in under “Aktuellt” en bit ner till vänster och läsa vad de särskilt utsedda utredarna nu kommit fram till.  Vi är en av de föreningar som måste göra den nämnda stadgeändringen från “kostnader” till “utgifter” och även se till att bygga upp en reell fondering för ett framtida underhåll.  Budgetarbetet, som nu påbörjas, kommer att utvisa i vilken utsträckning som ev. ytterligare höjning av avgifterna kommer att behövas.  Att höja avgifterna utöver den gällande ekonomiska planen är inte aktuellt.
Styrelsen har också beslutat att samtidigt förelägga föreningens medlemmar några smärre stadgeändringar av praktisk natur.  Detta kräver enligt stadgarna två på varandra följande föreningsstämmor där endast de anmälda ärendena får förekomma. Mer om motiven till stadgeändringarna kommer i den formella kallelsen.
Styrelsen har även beslutat om sedvanlig arbetssöndag den 26 oktober med början kl 1300. För att underlätta deltagandet avser vi att inleda städsöndagen med en föreningsstämma på lekplatsen och vid denna krävs endast s.k. enkel majoritet för att styrelsens förslag ska gå vidare till ytterligare en stämma. På den andra stämman krävs att två tredjedelar av de närvarande röstar för styrelsens förslag för att stadgeändringen ska kunna anmälas till Bolagsverket. Först efter att beslutet har registrerats hos Bolagsverket träder ändringen i kraft. Det måste, liksom vid årsstämman, upprättas en röstlängd för resp. stämma.
Formell kallelse till föreningsstämmorna, med ändringsförslagen bilagda, kommer i särskild ordning via anslagstavlorna i resp portuppgång och på hemsidan. Inbjudan till arbetssöndagen kommer att anslås på samma sätt.
Som ni säkert förstår är det viktigt att närvara på både stämman och arbetsdagen.
Välkomna
Styrelsen

Kommande höjning av avgifterna

Vid styrelsemötet 17 augusti beslöts att höja avgifterna för lägenheterna med två procent from fjärde kvartalet 2014 (1 okt). Huvudsakliga skälen till att vi väljer att höja våra låneamorteringar är genom de ändrade reglerna för avskrivningarna  och den redovisningstekniska förlust som därigenom kommer att uppstå och som styrelsen tidigare informerat om. Till detta kommer att generella höjningar av VA- avgifter, fjärrvärme och el ökar med mer än 2 procent varje år. Vi vill också fortsätta att avsätta faktiska medel till vår yttre reparationsfond samtidigt som vi tar höjd för kommande kostnader när garantin på våra hissar upphör from 2016.  Från hösten 2016 ska vi även börja betala halv fastighetsavgift. Trots den nu beslutade avgiftshöjningen ligger vi ändå väl under vad som anges i vår ekonomiska plan.

Vi har nu lyckats bra med omförhandling av räntan på ett av våra lån from 25 augusti, vilket i sin tur gör att amorteringarna på det lånet kan mer än fördubblas under fem år framöver utan att det kostar oss något extra.
Som ytterligare “plåster på såren” har styrelsen beslutat att filtren till de obligatoriska bytena i varje lgh from i höst kommer att anskaffas och distribueras till medlemmarna utan särskild utdebitering på avgiftsavierna. Vi räknar med att kunna distribuera filtren under okt månad och framtida bytesintervaller blir c:a 18 månader. Vi påminner om att det dessutom åligger varje medlem att var sjätte månad ta ur filtren och dammsuga dem för att bibehålla en god ventilation i respektive lgh- allt i enlighet med anvisningar i era skötselpärmar.”

Ny regel gällande tvättstugan

Skärpning av tidsbokningstavlan i  tvättstugan.
Bättre disciplin krävs i förmågan att ta bort sitt nyckellås när tvättiden avslutats.
Styrelsen har även beslutat följande:

“om tvättning inte påbörjats inom 30-min efter reserverad tid anses bokningen vara förbrukad. Annan medlem har då rätt att fritt nyttja den kvarvarande tiden av den tidigare reserverade tiden.”

Vad händer i föreningen?

Restarbetena från garantibesiktningen börjar nu närma sig sitt slutskede  och nu återstår några småsaker att åtgärda, förutom fuktskador på bottenvåningen i nr 23. En noggrann och oberoende utredning av orsakerna har gjorts genom konsultfirman Ocab på bekostnad av JM AB och visar att man dels använt felaktigt våtspackel, samt inte inväntat fullständig torkning av den gjutna bottenplattan innan man påbörjade golvläggningen. JM AB har också beslutat att låta göra motsvarande kontroll av resterande delar av bottenplattan i nr 23.
Man har nu påbörjat arbetet med att återställa lägenhet och underliggande  skikt i fullvärdigt skick, men tyvärr drabbas de boende av ett omfattande  reparationsarbete som också innebär ett evakueringsboende under tiden som arbetet pågår. JM AB har gjort sitt bästa för att underlätta för familjen som drabbas och efter att garantiarbetet har slutförts och godkänts ska varken föreningen eller de boende ha drabbats ekonomiskt.
Styrelsen vill framföra ett särskilt tack till JM ABs outtröttliga snickare; “Rolle” med medarbetare som på ett positivt och välvilligt sätt tagit hand om, samt slutfört såväl större som mindre garantiarbete under snart två  månaders tid. Även Thomas Berzelius som koordinerat JM ABs och entreprenörernas arbete förtjänar vårt tack för en positiv och konstruktiv bedömning av erforderliga garantiarbete.
Styrelsens slutliga bedömning är att mängden garantibesiktningar var mindre än väntat och inte särskilt omfattande, bortsett från vad som ovan nämnts om bottenvåningen i nr 23.
Vår nya tekniska förvaltare från SBC, Josef Ingrosso, och  fastighetsskötaren Jimmie Wik från underentreprenören CEMI, har nu blivit varma i kläderna och påbörjat sina respektive uppgifter. Avlämningen från JM vid årsskiftet har fungerat bra och nya avtal har slutits inom alla olika områden som ligger inom styrelsens ansvarsområde. Det senaste avtalet som slöts var med Nicator AB och rör vår trädgårdsskötsel. För att förbilliga och undvika dubbelarbete har vi uteslutit vår- och höststädningar, eftersom våra städdagar varit välbesökta av engagerade medlemmar och vi hoppas att så ska förbli även i fortsättningen. Mer om avtal och budget kommer i Årsredovisningen och på stämman den 10 april.
Som ni kanske märkt så har vi låtit montera skyddsräcken på utsatta  ställen på våra tak. Syftet är att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö för  takskottarna som vi har ett avropsavtal med. I samråd med entreprenören beslöts att vidta den åtgärden – kanske inte helt vackert, men nödvändigt av säkerhetsskäl.
Valberedningen under Sara Johansson har påbörjat sitt arbete och vi  hoppas att ni visar tillmötesgående och engagemang när ni blir tillfrågade. Kom ihåg att det är vår egen förening och vår egen egendom som vi själva skall vårda och driva genom frivilliga och engagerade insatser efter var och ens förmåga!

Garantibesiktning

Nu börjar det närma sig Garantibesiktning av lägenheterna. Samtliga lägenheter skall garantibesiktas. Medlemmarna behöver inte ringa JMs Kundservice och anmäla fel. De synpunkter boende har tas upp med besiktningsmannen som tar ställning till om det är ett fel som ska noteras i besiktningsbilagan.

Garantibesiktningen kommer att äga rum under datumen: 28:e samt 29:e Oktober.

Utöver dessa två datum kommer även VVS samt EL fel att besiktigas den 5:e November.

Medlemsinformation från styrelsen ang. avgiftshöjningar from 1 okt 2013

Nu börjar tyvärr resultatet av den gångna och långa vintern visa sig i ”kalla” siffror! Snöröjningen inom FSF område blev dyrare än budgeterat och FSF måste bygga upp en buffert inför kommande vintersäsong. Fjärrvärmepriserna har ökat kraftigt liksom VA-avgifterna. Sammantaget innebär detta att styrelsen beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 2 % from 1 oktober 2013. P-platsavgifterna bibehålls oförändrade tills vidare. Den enskilda förbrukningsavgiften för varmvattnet höjs från 67:- till 72:- per kbm.

Höjningarna ligger väl inom ramen för den ursprungliga ekonomiska planen, men en ny budget för 2014 kommer att läggas under hösten i samråd med vår nya ekonomiska förvaltare, SBC.

Den ekonomiska planen rekommenderar en årlig avgiftshöjning med 2 % och detta kommer styrelsen att ta ställning till i samband med budgetprocessen och upphandlingen av nya tekniska avtal som kommer att gälla from 1 jan 2014.

Årsstämman 2013

Årsstämman 2013
Påminner om årsstämman som går av stapeln tisdag 16 april i Villan. Se dagordning och detaljer på kallelsen som är anslagen i portarna i enlighet med stadgarna. Välkomna!

Årsredovisningar 2012

Årsredovisningar

Årsredovisningen för 2012 finns nu att läsa / ladda ner här på hemsidan.
För vad är roligare än att sätta tänderna i en årsredovisning nu under påskhelgen?

Läs årsredovisningen och vad styrelsen hade att säga här.

 

Årsredovisningar uppe!

Årsredovisningar

En glad nyhet för alla medlemmar (och kommande medlemmar) är att Årsredovisningen för 2011 nu finns för läsning samt nedladdning här på hemsidan.
Så fort årsredovisningen för 2012 är färdig kommer även det att publiceras här på sidan.

Du hittar allt här